دامنه های ملی

موقتا سیستم فروش آنلاین دامنه های ملی با مشکل مواجه است . جهت ثبت دامنه های ملی میتوانید با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید .

 

قیمت ثبت دامنه .ir برای دوره یکساله 5000 تومان می باشد .

دامنه های ملی ir : این پسوند برای تمامی اشخاص، شرکتها، سازمانها، مراکز آموزشی و وزارتخانه ها قابل ثبت است. co.ir : برای شرکت های ثبت شده می باشد و برای ثبت آن نیاز به ارائه مدارک بنام آن شرکت می باشد. ac.ir : برای سازمان های آموزشی که دارای مجوز های مربوطه از وزات علوم و .... هستند می باشد. sch.ir : برای مدارس، موسسات و سازمانهای آموزشی و اکادمیک تحت مجوز وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران می باشد. net.ir : برای واحد های که دارای مجوزهای مربوطه به ارائه خدمات شبکه هستند می باشد. gov.ir : برای اداره های رسمی جمهوری اسلامی ایران و زیر نظر مستقیم دولت از جمله قوه قضاییه و ... . org.ir : برای سازمانهای غیر انتفاعی رسمی و سازمانهای بین المللی که دولت ایران یا یکی از موسسات آن عضو آنها می باشد. co.ir : برای تمام سازمان ها و شرکت های غیر دولتی دیگر می باشد. id.ir : برای اشخاص حقیقی که شهروند یا مقیم قانونی جمهوری اسلامی ایران هستند.